Sima Yi 司馬懿

Prince Xuan of Jin Sima Yi could turn and see his own back.

Li Rong 李冗, Du yi zhi 獨異志 (Outstanding Fantastic Stories),  上1.2 (Tale 11):

司馬懿

晉宣王司馬懿,自顧見背。

Li Rong 李冗, Du yi zhi, 獨異志 (Outstanding Fantastic Stories) in Du yi zhi, Xuanshi Zhi 獨異志,宣室志 (Outstanding Fantastic Stories, Stories from the Chamber of Dissemination), edited by Zhang Yongqin 张永钦 and Hou Zhiming 侯志明 (Beijing: Zhonghua shuju, 1983)